Priser & Information & Bokning

Stadgar

§ 1 Åstols Båtförening

Åstols Båtförening, bildad 2003, är en sammanslutning för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll.

§ 2 Ändamål och syfte

 1. Båtföreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap
 2. att vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer, samt
 3. att eftersträva god standard på båtplatser och värna om uppställnings­platser i hamnen.

§ 3 Medlemskap

 1. Medlemskap erhålles efter ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.
 2. Medlemskap skall erhållas av fastighetsägare på Åstol om ej särskilda skäl föranleder annat.
 3. Medlemskap skall också erhållas av medlem tillhörig fastighetsägarens hushåll om ej särskilda skäl föreligger.
 4. Medlem har, i mån av plats, rätt till kontrakterad båtplats i enlighet med gällande villkor i Allmänna ordningsregler för Åstols hamn.
 5. Ansökan om båtplats skall vara skriftlig och insändas till föreningens sekreterare.
 6. Make, maka eller någon som sammanlever med medlem under äktenskapsliknande förhållanden samt barn till medlem äger på begäran rätt att, efter medlems bortgång, erhålla medlemskap med rätt till den båtplats som den avlidne disponerat, med de rättig­heter och skyldigheter, som åvilar medlem. Framställning härom skall göras inom sex månader efter dödsfallet.
 7. Medlem är skyldig att ansvarsförsäkra sin båt, till vilken bryggplats erhållits.
 8. Medlem har rösträtt på medlemsmöten och är valbar som föreningens funktionär.
 9. För medlem gäller i tillämpliga delar vad som föreskrives i särskild hamn­ordning.
 10. Medlem, som inom en (1) månad efter fakturans förfallodag ej har erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur föreningen.
 11. Styrelsen kan utesluta medlem, som ej erlagt fastställda avgifter eller uppenbart brutit mot föreningens stadgar eller hamnordning eller som skadat föreningens anseende eller intresse.
 12. Innan uteslutning sker, skall medlem ges möjlighet att avge förklaring. Medlem som uteslutits skall ha rätt att få sin sak prövad av årsmötet.
 13. Styrelsens beslut skall vara enhälligt med två tredjedelar av styrelsen närvarande.

§ 4 Beslutande organ

Båtföreningens organ är: Årsmöte, Höstmöte, Styrelsemöte, Extramöte

§ 5 Verksamhetsår

Båtföreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 6 Avgifter

Medlemsavgifter och serviceavgifter fastställs av årsmötet.

§ 7 Årsmöte

 1. Årsmöte hålls årligen i mars – april och skall utlysas senast 4 veckor före mötet, genom anslag på föreningens anslagstavla mitt emot postlokalen. (2004-08-19)
 2. Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
 3. Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
 4. Årsmötets dagordning skall innehålla:
  1. Årsmötets öppnande
  2. Årsmötet stadgenligt utlysande
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Val av ordförande för Årsmötet
  5. Val av sekreterare för Årsmötet
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Föredragande av föregående årsmötes protokoll
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  9. Kassaberättelse
  10. Revisionsberättelse
  11. Ansvarsfrihet för styrelsen
  12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  13. Fastställande av serviceavgifter för kommande verksamhetsår
  14. Fastställande av styrelsearvoden för kommande verksamhetsår
  15. Motioner till Årsmötet
  16. Val av ordförande
  17. Val av sekreterare plus 2 ordinarie ledamöter (jämna årtal)
  18. Val av kassör plus 2 ordinarie ledamöter (udda årtal)
  22. Val av revisorer
  23. Val av revisorsuppleant
  24. Val av 3 ledamöter till valberedning
  25. Val av sammankallande till valberedning
  26. Mötet avslutas

§ 8 Röstning

 1. Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt får ske med högst en fullmakt per medlem. Ärenden avgörs med enkel majoritet om ej annat föreskrives. Röstning sker genom öppen omröstning om ej annat begärs.
 2. För beslutsfattande vid årsmöte, höstmöte och extra medlemsmöte erfordras att minst 20 av föreningens medlemmar är närvarande och deltar i beslutet.

§ 9 Höstmöte

 1. Höstmöte hålls årligen i september eller oktober och skall utlysas senast 4 veckor före mötet, genom anslag på föreningens anslagstavla mitt emot postlokalen. (2004-08-19)
 2. Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.
 3. Höstmötets dagordning skall innehålla:
  1. Mötets öppnande
  2. Höstmötet stadgenligt utlysande
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Val av ordförande för mötet
  5. Val av sekreterare för mötet
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Föredragande av föregående höstmötes protokoll
  8. Motioner till Höstmötet
  9. Beslut om ev. vaktgång under kommande verksamhetsår
  10. Beslut om vaktbot vid utebliven vaktgång
  11. Övriga vid mötet väckta frågor

§ 10 Extra möte

 1. Extra möte hålls när styrelsen finner påkallat eller om 3/10 av Båtföreningens medlemmar gör framställning härom.
 2. Personlig kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före mötet. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

§ 11 Styrelse

 1. Styrelsen skall utöver vad som sägs i dessa stadgar:
 2. Representera Båtföreningen
 3. Vara Båtföreningens verkställande organ
 4. Förbereda inkomna ärenden och motioner för Årsmötet och Höstmötet
 5. Upprätta verksamhetsberättelse
 6. Upprätta inkomst- och utgiftsstatistik
 7. Förvalta Båtföreningens medel och bära ansvar för dess ekonomi
 8. Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
 9. Upprätta båtplatsförteckning
 10. Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
  Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör samt fyra ordinarie ledamöter.
 11. Styrelsen väljs för en tid av två år, utom Ordföranden som väljs varje år. Två ordinarie ledamöter och Kassör, väljs vid årsmöte med udda årtal. Sekreterare och två ordinarie ledamöter väljs vid jämt årtal. Vice ordförande väljs av styrelsen.
 12. Avgår Ordförande eller Kassör under mandattiden skall styrelsen kalla till Extra medlemsmöte för val av ersättare. Avgår annan styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning.
 13. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta föreningens löpande ärenden.
 14. Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar är närvarande.
  Vid lika röstetal har Ordföranden utslagsröst
 15. Ordförande representerar föreningen, leder styrelsens sammanträden, samt öppnar medlemsmöten. Ordföranden kallar till sammanträde när han finner det erforderligt eller när revisorerna eller minst två styrelseledamöter begär det.
 16. Sammanträde som begärts av revisorerna eller av styrelseledamöter skall hållas inom 10 dagar.
 17. Sekreteraren ansvarar för att på Ordförandens uppmaning verkställa utskrift av dagordning och kallelse till sammanträde samt ombesörja utsändande av dessa, att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, att ombesörja beordrad brevväxling och att handha föreningens arkiv, samt utfärda de ytterligare uppgifter som kan erfordras.
 18. Vice ordförande övertar vid ordförandens frånvaro dennes åligganden.
 19. Kassören handhar föreningens penningangelägenheter och ansvarar för föreningens medel, biträde i föreningens budgetarbete och upprättar inkomst- och utgiftsstat, samt skall kontinuerligt föra medlems- och båtförteckning och erforderlig statistik.
 20. Det åligger styrelsen att utfärda instruktioner för föreningens funktionärer, att fastställa hamnföreskrifter och regler för begagnande av föreningens egendom.

§ 12 Revision

 1. Båtföreningens verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 2. Av revisorerna skall utföras såväl ekonomisk revision som förvaltningsrevision. Revisorerna skall ha tillgång till alla räkenskaper, protokoll, korrespondens och avtal.
 3. Styrelsen skall före revision ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande senast en månad före Årsmötet.
 4. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före Årsmötet.

§ 13 Valberedning

 1. Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte.
 2. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före Årsmötet.

§ 14 Firmateckning

Båtföreningen tecknas av Ordföranden och Kassören var för sig. (2004-08-19)

§ 15 Stadgeändring

 1. För ändring av föreningens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två av varandra följande ordinarie möten.
 2. I kallelse till respektive möte skall meddelas att förslag till stadgeändring föreligger.

§ 16 Båtföreningens upplösning

 1. Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltig fattas med ¾ majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande ordinarie möten.
 2. I kallelsen till dessa möten skall anges att förslag till upplösning av föreningen föreligger.
 3. I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar skänkas till Tjörns kommun.